Garanti Şartları

 

GARANTİ BELGESİ
Bu Garanti Belgesinin kullanımına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge No                  :
Belgenin İzin Tarihi   :

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkinin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 gün içinde giderilmemesi halinde,imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlayıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın:
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR
*Yetkili servis dışı tüm müdahaleler,
*Tüm Doğal afetler ve terör olaylarından dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve arızalar,
*Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar,
*Firmamız sorumluluğu dahilinde olmayan, yükleme/boşaltma ve taşıma sırasında oluşan voltaj düşüklüğü ve/veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, belirtilen dışında bir voltaj aksesuar ve amaç dışında kullanımından, ve dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma düşürme, kırılma, donma, yanma v.s) oluşan hasar ve arızalar,
*Cihazın aşınan parçaları (koşu bantı paleti ve plastik parçalar dahil) garanti kapsamı dışındadır,
*Ev tipi kullanımı için tasarlanmış ürünlerin toplu kullanıma yönelik kullanılması ve profesyonel amaçlı kullanımlarında Garanti şartları geçersizdir.

BU GARANTİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN
*Garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Garanti belgesinin kaybolması halinde yeni bir belge verilmez. Bu durumda müşteri servis hizmeti için mutlaka fatura veya benzer satış belgesiyle cihazın garanti kapsamında olduğunu ispatlaması gerekir. İspatlanamayan durumlarda servis hizmeti ücretle yapılır.
*Garanti belgeleri satın alınan ürünün kodu, şasi numarası ve fatura tarihini mutlaka içermelidir.
*Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığını yetkili servislerimiz belirler.
*Arızalı ürünün onarım yerini yetkili servis elemanlarımız belirler

Athletic GYM Fitness